Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PremiumBaby.pl

Sklep internetowy sklep.premiumbaby.pl prowadzony jest przez: Investment Trading Consulting Sp. z o.o, z siedzibą w Skarszewach, adres: ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000036336, nr NIP 5830000724, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu: Przedsiębiorcą

Definicje:

Sklep internetowy: prowadzony przez Przedsiębiorcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sklep.premiumbaby.pl

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - osoba fizyczna, zawierającą z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży za pośrednictwem  Sklepu internetowego niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)    

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.premiumbaby.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

5. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§2

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.premiumbaby.pl jest bezpłatna.

3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Usunięcie konta Kupującego jest możliwe po złożeniu oświadczenia o usunięciu konta drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@premiumbaby.pl

§3

1. Informacje o produktach znajdujących się w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym:

a) zawierają podatek VAT  i podawane są w złotych polskich

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.   

§4

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.

2. Kupujący może wybrać jeden spośród z następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego po zalogowaniu się do Sklepu internetowego albo złożenie zamówienia bez rejestracji,

b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej na adres - sklep@premiumbaby.pl

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem telefonu  +48 58 341 41 42 3.     

3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zamówienia albo podany do wiadomości Sklepu internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.    

§5

Formy płatności

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego podany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia, wówczas Sklep internetowy rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

§6

Dostawa towaru

1. Zamówione produkty mogą być dostarczone:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL (foteliki i akcesoria)

b) własnym transportem Sklepu internetowego z prezentacją produktu (wózki dziecięce)

2. Kupujący ma prawo odbioru zmówionych produktów osobiście w siedzibie Sklepu internetowego ul. Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot.

3. Termin realizacji uzależniony jest od sposobu wysyłki oraz dostępności zamówionego produktu. O terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia. 

W przypadku zamówienia wózka Emmaljunga zastrzegamy sobie możliwość wydłużonego okresu realizacji do 45 dni. 

4. Koszt dostawy towaru o wartości od 300 zł (trzysta  złotych) ponosi Sklep Internetowy. Za dostawę towaru  o wartości zakupu do 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) ponosi Kupujący w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) a przy pobraniu przez kuriera 25 zł (dwadzieścia pięć złotych)  

§7

Rękojmia i Gwarancja:

1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego produktu z umową.

2. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Przedsiębiorcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Przedsiębiorcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji na adres Salon PremiumBaby, ul. Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot.

5. Przedsiębiorca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

6. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Przedsiębiorca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W  przeciwnym wypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, 80-240 Gdańsk, Marii Konopnickiej 4 według Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

9. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są roczną Gwarancją z możliwością jej wydłużenia do 2 lat pod warunkiem rejestracji na zasadach podanych na stronie głównej sklep.premiumbaby.pl w zakładce „gwarancja”.

10. Warunki Gwarancji 12 miesięcznej.

a/ Firma Investment Trading Consulting Sp z.o.o jako Gwarant zapewnia nabywcy dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i instrukcją.

b /Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

c/ Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży bądź bezpośrednio do Gwaranta. W razie gdy naprawa będzie wiązała się z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy ,powyższy termin usunięcia wady może być przedłużony do 30 dni o czym klient zostanie powiadomiony odrębnie.Za zgodą nabywcy może być ustalony inny termin usunięcia wady wyrobu.

d/ Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej lu niezgodnej z instrukcją obsługi użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, - celowe uszkodzenie sprzętu, - naprawy dokonywane przez osoby nieupoważnione, - odbarwienia tkaniny obiciowej, - naturalnego zużycia elementów produktu będącego wynikiem eksploatacji.

e/ sposób naprawy określa Gwarant.

f/ okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

g/ reklamacje z tytułu wad przyjmuje punkt sprzedaży detalicznej .W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesłania reklamacji bezpośrednio do Gwaranta na adres ITC Sp.z o.o. 83-250 Skarszewy, ul.Starogardzka 13, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie lub pocztą elektroniczną Tel.58 588 08 83 e-mail : info@emmaljunga.pl

h/ fakt i datę dokonania  naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza na karcie gwarancyjnej.

i/ karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

j/ karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu,czytelnego stempla sklepu , daty sprzedaży, załączonego dowodu zakupu oraz podpisu kupującego jest nieważna.

k/ gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza ,nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

l/ wszelkie inne sprawy i spory regulują właściwe sądy stosownie do siedziby Gwaranta.

§8

Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.(Dz.U. z dnia 30 maja 2014 r. poz. 827 ze zm.).

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

- w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, znajdującym się na stronie internetowej Sklepu internetowego (formularz do wydrukowania).

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć droga pocztową na adres ul. Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot, drogą elektroniczną na adres sklep@premiumbaby.pl lub faksem pod nr telefonu +48 58 341 41 42.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

§9

Dane osobowe

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Investment Trading Consulting Sp. z o.o, z siedzibą w Skarszewach, adres: ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000036336, nr NIP 5830000724, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.

2. Dane osobowe Kupującego zbierane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie pod adresem poczty elektronicznej sopot@premiumbaby.pl.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Przedsiębiorcę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.  

§10

Pliki Cookies

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.

3. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

4. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z witryny (zapisują się w nich np. towary które wkładamy do koszyka).

5. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

6. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

7. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

8. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

9. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.

11. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu internetowego.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub ochrony praw konsumentów.

3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. proszę o konsultacje w tym zakresie z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie sklepu od strony technicznej to jest tylko moja propozycja, warunki rejestracji musicie ustalić Państwo sami proszę ustalić jak to będzie wyglądało w praktyce należałoby podać warunki gwarancji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel