Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PremiumBaby.pl

Sklep internetowy sklep.premiumbaby.pl prowadzony jest przez: Investment Trading Consulting Sp. z o.o, z siedzibą w Skarszewach, adres: ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000036336, nr NIP 5830000724, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu: Przedsiębiorcą
SŁOWNICZEK:
Sprzedawca - przedsiębiorca  prowadzący  sklep  internetowy  objęty  niniejszym
regulaminem, tj. Investment Trading Consulting Sp. z o.o, z siedzibą w Skarszewach,
adres: ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000036336, nr NIP 5830000724, BDO 000010012, której kapitał zakładowy wynosi 2.000.000 PLN
Sklep internetowy - prowadzony przez Przedsiębiorcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sklep.premiumbaby.pl
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument - osoba fizyczna, zawierającą z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)).
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)).
Towar - wszelkie  rzeczy  oferowane  do  sprzedaży  w  Sklepie  Internetowym
sklep.premiumbaby.pl
Zamówienie  -  oświadczenie  woli  Kupującego, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie - towaru, rodzaju i jego liczby.
Koszyk zamówień - program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na
stronie internetowej https://e-sklep.premiumbaby.pl , który umożliwia składanie Zamówień. 
Umowa sprzedaży  - umowa przez  którą  Sprzedawca  - przedsiębiorca
zobowiązuje  się  przenieść  na  Kupującego  własność  rzeczy  (Towaru)  i  wydać  mu
rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
Umowa zawarta na odległość  -  Umowa  Sprzedaży  zawarta  pomiędzy
Sprzedającym  (Przedsiębiorcą)  a  Kupującym  (Konsumentem/Przedsiębiorcą  na
prawach  konsumenta)  zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy,
za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie. 
Lokal przedsiębiorcy - miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe. Na potrzeby niniejszego regulaminu lokalem przedsiębiorcy są salony sprzedaży, w których przedsiębiorca prowadzi sprzedaż stacjonarną – tj. Sopot al. Niepodległości 940 oraz Poznań ul. Głogowska 265a.
Gwarancja  -  dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie
oświadczenia  gwarancyjnego,  określające jego  obowiązki  oraz  uprawnienia
Kupującego (Konsumenta)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku
gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Rękojmia  - tryb  dochodzenia  odpowiedzialności  przez  Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
Administrator - /administrator danych osobowych/ - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Kupującego.
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.premiumbaby.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
5. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu konta zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
§2
Rejestracja konta
1. W celu rejestracji konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny.
W przypadku rejestracji konta na osobę fizyczną należy podać co najmniej następujące dane:
- imię i nazwisko;
- dokładny adres zamieszkania (ulica i numer);
wypełnić następujące pola dotyczące Danych kontaktowych:
- kod pocztowy i miejscowość;
- aktywny adres e-mail;
- numer telefonu;
- login;
- hasło;
oraz zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz politykę prywatności.
W przypadku rejestracji konta firmowego (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) należy podać co najmniej następujące dane:
- Nazwa firmy;
- NIP;
- numer KRS (jeśli posiada);
- adres siedziby lub oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (ulica i numer);
- kod pocztowy i miejscowość;
wypełnić następujące pola dotyczące Danych kontaktowych:
- imię i nazwisko lub nick (pseudonim);
- aktywny adres e-mail;
- numer telefonu;
oraz zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz politykę prywatności.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.premiumbaby.pl jest bezpłatna.
3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Usunięcie konta Kupującego jest możliwe po złożeniu oświadczenia woli z żądaniem usunięcia konta drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@premiumbaby.pl
§3
Warunki sprzedaży
1. Informacje o produktach znajdujących się w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.   
 
§4
Zamówienia
1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego po zalogowaniu się do Sklepu internetowego albo złożenie zamówienia bez rejestracji,
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej na adres - sklep@premiumbaby.pl
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem telefonu  +48 58 341 41 42 3.
3. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, w celu ich realizacji należy poczynić następujące kroki:
- złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień  - przycisk "dodaj do koszyka";
- potwierdzić,  że  jest  się  świadomym  tego,  iż  zamówienie  pociąga  za  sobą obowiązek  dokonania  płatności  poprzez  aktywowanie  przycisku  “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;
- wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sklep może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
- wpisać  dane  do  faktury,  jeżeli  Klientowi  ma  zostać  wystawiona  i  wysłana  faktura  VAT.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wówczas  faktury  wysyłane  będą  na  adres  e-mail  wskazany  w  koncie Klienta;
- potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
- opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności określonych w §5 niniejszego regulaminu.
4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zamówienia albo podany do wiadomości Sklepu internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu albo w przypadku dojścia do Sprzedawcy oświadczenia woli Kupującego o przyjęciu oferty (w przypadku zamówień składanych drogą poczty elektronicznej) lub potwierdzenia treści umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku (w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną).     
§5
Formy płatności
Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego podany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia, wówczas Sklep internetowy rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 
§6
Dostawa towaru na terenie RP
1. Zamówione produkty mogą być dostarczone:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL (foteliki i akcesoria);
b) własnym transportem Sklepu internetowego z prezentacją produktu (wózki dziecięce).
2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który
ma zostać dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest
adres podany przez Kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
3. Kupujący ma prawo odbioru zamówionych produktów osobiście w lokalu przedsiębiorcy, mieszczącym się przy Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot.
4. W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego
posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Kupującego, bez zbędnej zwłoki, po
zawarciu umowy.
5. W  momencie  wydania  towarów  Sprzedawca  dostarcza  Kupującemu  paragon
fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na
żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub
papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Sprzedawca dostarcza
wyłącznie fakturę VAT.
6. Po  rozwiązaniu  umowy  sprzedawca  bez  zbędnej  zwłoki,  nie  później  niż  w
terminie  14  dni  od  dnia  rozwiązania  umowy,  dokonuje  zwrotu  każdej  kwoty
wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
7. Termin realizacji uzależniony jest od sposobu wysyłki oraz dostępności zamówionego towaru. O terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia. 
W przypadku zamówienia wózka Emmaljunga zastrzegamy sobie możliwość wydłużonego okresu realizacji do 45 dni. 
8. Koszt dostawy towaru o wartości równej lub wyższej niż 300 zł (trzysta złotych) ponosi Sklep Internetowy. Za dostawę towaru o wartości zakupu równej lub niższej niż 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) ponosi Kupujący, w zależności od wybranej przez siebie formy płatności, w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) – przy płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego, a przy pobraniu przez kuriera 25 zł (dwadzieścia pięć złotych).
§7
Rękojmia i Gwarancja
1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową.
2. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2-ch lat od tej chwili, jeżeli niezgodność dostarczonego towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Przedsiębiorcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Przedsiębiorcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć (niezwłocznie) reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru (towarów) i opisem reklamacji na adres - Salon PremiumBaby, ul. Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot.
5. Przedsiębiorca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
6. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Przedsiębiorca niezwłocznie podejmie czynności mające na celu doprowadzenie towaru do zgodności z umową – w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta – poprzez dokonanie naprawy lub wymianę rzeczy na wolną od wad. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy, to Przedsiębiorca może zamist dokonania naprawy wymienić rzecz na wolną od wad lub odwrotnie.
Jeżeli usunięcie wady i wymiana rzeczy na nową są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy, może on wreszcie odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
W przypadku gdy Sprzedający:
- odmówił naprawy lub wymiany towaru;
- nie naprawił lub nie wymienił towaru;
- próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową;
- oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta;
a także gdy - niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania dokonania naprawy lub wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad,
to Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności  towaru z umową – odstąpienia od umowy.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie i na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
10. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, 80-240 Gdańsk, Marii Konopnickiej 4 według Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
11. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są roczną Gwarancją z możliwością jej wydłużenia do 2 lat pod warunkiem rejestracji na zasadach podanych na stronie głównej sklepu internetowego w zakładce „gwarancja”.
12. Warunki Gwarancji 12 miesięcznej:
a/ Firma Investment Trading Consulting Sp z.o.o jako Gwarant zapewnia nabywcy dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i instrukcją.
b /Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
c/ Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży bądź bezpośrednio do Gwaranta. W razie gdy naprawa będzie wiązała się z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy, powyższy termin usunięcia wady może być przedłużony do 30 dni o czym klient zostanie powiadomiony odrębnie.Za zgodą nabywcy może być ustalony inny termin usunięcia wady wyrobu.
d/ Gwarant odbiera towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta na swój koszt.
e/ Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej lu niezgodnej z instrukcją obsługi użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, - celowe uszkodzenie sprzętu, - naprawy dokonywane przez osoby nieupoważnione, - odbarwienia tkaniny obiciowej, - naturalnego zużycia elementów produktu będącego wynikiem eksploatacji.
f/ Sposób naprawy określa Gwarant.
g/ Jeżeli w wyniku reklamacji z tytułu gwarancji, gwarant zwrócił rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw w reklamowanej rzeczy, termin gwarancji liczony jest na nowo od momentu dostarczenia rzeczy kupującemu.
h/ Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
i/ Reklamacje z tytułu wad przyjmuje punkt sprzedaży detalicznej – mieszczący się w lokalu przedsiębiorcy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesłania reklamacji bezpośrednio do Gwaranta na adres ITC Sp.z o.o. 83-250 Skarszewy, ul.Starogardzka 13, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie lub pocztą elektroniczną Tel. 58 588 08 83 e-mail : info@emmaljunga.pl
j/ Fakt i datę dokonania  naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza na karcie gwarancyjnej.
k/ Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
l/ Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu, daty sprzedaży, załączonego dowodu zakupu oraz podpisu kupującego jest nieważna.
m/ Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
n/ Wszelkie inne sprawy i spory regulują sądy właściwe dla siedziby Gwaranta.
 
§8
Zwrot towaru (korzystanie z prawa odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy realizowane jest zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) ze zm.
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 28 stycznia 2020 r. ze zm., Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, znajdującym się na stronie internetowej Sklepu internetowego (formularz do wydrukowania).
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć droga pocztową na adres Al. Niepodległości 940, 81-861 Sopot, drogą elektroniczną na adres sklep@premiumbaby.pl lub faksem pod nr telefonu +48 58 341 41 42.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
§9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Investment Trading Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Skarszewach, adres: ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000036336, nr NIP 5830000724, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.
2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  w  ITC Sp. z o.o.,  do  którego  Kupujący może zwracać  się  z  pytaniami  i  wątpliwościami  dotyczącymi  bezpieczeństwa i wykorzystywania danych osobowych, to .................... (o ile został powołany).
3. Dane osobowe Kupującego zbierane są w celu:
- świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym;
- wykonywania  ustawowych  obowiązków  Administratora,  w  szczególności podatkowych  i  sprawozdawczych  przez  czas  niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków  Administratora,  w  szczególności  do  czasu  upływu  terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  określonego poniżej przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w  tym  zakresie  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu  uznania  za  uzasadniony  szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane, sprostowane bądź usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez odpowiednie zgłoszenie pod adresem poczty elektronicznej sopot@premiumbaby.pl.
Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania swoich danych osobowych.
Dodatkowo Kupujący dysponuje prawem wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego,  jeżeli  dane  są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Kupującemu przysługują  dwa  rodzaje  prawa  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych
osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego:
1/ na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Kupujący może zgłosić sprzeciw z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
2/ na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym
przypadku.
7. Kupujący ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
a/ jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem ;
b/ jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Kupującego;
c/ opiera się na wyraźnej zgodzie Kupującego.
W przypadkach, o których mowa w pkt. a/ i c/, Administrator zobowiązany jest do wdrożenia właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Prawo opisane w niniejszym punkcie Kupujący może zrealizować poprzez odpowiednie zgłoszenie kierowane na adres e-mail sopot@premiumbaby.pl w dowolnym momencie.
Dane uzyskane od Kupującego dane osobowe będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
8. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Przedsiębiorcę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 
9. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być:
 ..............................................................
(ten  fragment  powinien  zostać  uzupełniony  o  wymienienie  podmiotów  lub  kategorii
podmiotów,  którym  są  przekazywane  dane  osobowe  klientów,  przykładowo  biur  księgowych, dostawców  narzędzi  IT,  w  szczególności  o  charakterze  bazodanowym  oraz  hostingu  poza infrastrukturą Administratora).
10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych Kupującego odbiorcom spoza  EOG,  czyli do państw trzecich.
11.  Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej:  RODO)  oraz  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  zakresie  niezbędnym  do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą  przetwarzania  danych  jest  ponadto  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO,  tj.  prawnie uzasadniony  interes  Administratora  polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku  z  zawartą  umową, udzielania informacji związanych z oferowaną usługą sprzedażową oraz dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem umowy.
§10
Pliki Cookies
1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.
3. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
4. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z witryny (zapisują się w nich np. towary które wkładamy do koszyka).
5. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.
6. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
7. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
8. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
9. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
10. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.
11. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
§11
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu internetowego.
§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub ochrony praw konsumentów.
3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. proszę o konsultacje w tym zakresie z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie sklepu od strony technicznej to jest tylko moja propozycja, warunki rejestracji musicie ustalić Państwo sami proszę ustalić jak to będzie wyglądało w praktyce należałoby podać warunki gwarancji.

pixel